Home   Virksomhetsplan og andre publikasjoner

Virksomhetsplan og andre publikasjoner

DSC_0048  DSC_0061

Virksomhetsplanen er utarbeidet for 3 år av gangen. 2018-2023.

Virksomhetsplanen skal fungere som et overordnet styringsverktøy for barnehagen og skal definere formål, hovedmål og hovedaktiviteter. Virksomhetsplanen er med på å gjøre virksomhetens formål tydelige og synlige. Virksomhetsplanen inneholder “om” barnehagen, hvordan personalet skal jobbe og hva personalet skal jobbe med, både i forhold til barns sikkerhet og pedagogisk arbeid samt hvilke faste rutiner barnehagen har, dokumentasjon og samarbeid.

Rammeplanen sier at en barnehage skal gi barn gode muligheter for å utvikle en basiskompetanse gjennom lek og læring i sosialt samspill og gjennom arbeidet med ulike fagområder. Barna skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger på sentrale fag- og livs områder.

Klikk for HANDLINGSPLAN ved bekymring_vold_seksuelle overgrep_omsorgssvikt 2019 Snehvit

Klikk for Virksomhetsplan 2018_2023 Snehvit

Klikk for Beredskapsplan

Klikk for Flerspråklige barn i snehvit familie barnehage

Klikk for ARBEID FOR ET GODT PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 2021

Klikk for HANDLINGSPLAN MOT MOBBING snehvit ny 2021

Klikk for RETNINGSLINJER FOR SYKDOM

Klikk for DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSISKE MILJØ 2018 snehvit

Lek

Lekens betydning er for mange barn først og fremst glede. Gjennom lek kan barnet samtidig utforske miljøet rundt seg, å bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller seg selv. Kjennetegnet på lek er at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken er på ”lissom”- den ligger utenfor det vi kaller ”den virkelige verden”. Leken er lystbetont for barnet og kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder.


Barns medvirkning og frihet til å styre sin hverdag

Rammeplanen sier at en god barnehage gir barna frihet, ved selv å kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Den gode barnehage er fleksibel i bruk av planer og åpner for gode opplevelser. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler basiskvalifikasjoner. Disse kvalifikasjonene er:

  • Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne
  • Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet
  • Å kunne ta andres roller og se en sak fra flere sider
  • Å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre
  • Å kunne lære seg selv å bidra til å utforme positiv holdning for samhandling
  • Utvikle et godt muntlig språk
  • Kunne kommunisere effektivt på flere plan