Home   Vedtekter

Vedtekter

Barnehageeier fastsetter barnehagens vedtekter. Barnehagens vedtekter skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, jf. §§ 1 og 1a, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid.

Ved tildeling av barnehageplass mottar alle foresatte vedtekter for barnehagen. Disse må foresatte sette seg godt inn i. Vedtektene setter rammer for driften av barnehagen. Når foresatte takker ja til barnehageplass, godtar de automatisk vedtektene som er fastsatt for barnehagen.

Vedtektene fastsettes av eier og legges fram for samarbeidsutvalget.

Vedtektene revideres ved endringer i lovverket, eierforhold, godkjenning og andre driftsmessige forhold. Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter legges ut på barnehagens hjemmeside.

Vedtekter 21032022 Snehvit