Home   Personvern

Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen fra Snehvit familiebarnehage skal gi brukerne av barnehagen informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Brukerens rettigheter vil også komme frem i denne erklæringen.

Behandlingsansvarlig

Eier av Snehvit familiebarnehage er ansvarlige for at personopplysninger blir behandlet og oppbevart i henhold til lover og regler.

Kontaktperson

Har du som bruker spørsmål i forbindelse med behandling av personopplysninger i barnehagen, kan du kontakte Grethe Sigbjørnsen

Tlf: 416 23 930
E-mail: grethe@snehvitfamiliebarnehage.no

Du bør ikke sende sensitive eller fortrolige opplysninger på mail til barnehagen. E-mail har svakheter og kan komme på avveie. Ta da heller kontakt pr. telefon.

Hvilke plikter har barnehagen?

 • Fastsette formål
 • Legge til rette for brukerens rettigheter
 • Vurdering av personvernkonsekvenser
 • Informasjonssikkerhet
 • Retting og sletting
 • Ha behandlingsgrunnlag

Mer om barnehagens plikter finner du på datatilsynets hjemmeside

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/

Hvilke personopplysninger behandler barnehagen? Noen eks:

 • Kontaktopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. 
 • Identifiseringsopplysninger: Fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap 
 • Relasjoner til andre: Ektefelle, samboer, barn, sivilstatus 
 • Helseopplysninger (barnehageloven §23)
 • Observasjoner og kartlegging av barn 

 

Hva regnes som sensitive og ikke sensitive personopplysninger kan du lese mer om på datatilsynets hjemmeside:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/

Hvordan samler vi inn sensitive og ikke sensitive personopplysningene dine?

 • Du oppgir dine personopplysninger når du bruker foreldreportalen i Vigilo ved søknad om barnehageplass

Les mer om Vigilos personvern før innlogging

 

https://vigiloinfo.zendesk.com/hc/no/articles/115001149310-Innlogging-på-vigilo-no

 

 • Som ansatt oppgir du dine personopplysninger som er nødvendige i forhold til ansettelse i barnehage. Kontaktopplysninger, helseerklæring, identifiseringsopplysninger osv.
 • Som foresatt oppgir du personopplysninger i forhold til ditt barns helse

Hva er en personopplysning og hva er sensitive personopplysninger kan du lese mer om på Datatilsynets hjemmeside:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/

Hvorfor samles opplysningene inn?

 • Helseerklæring som samles inn av personal og barn i barnehagen er i hjemmel av lov. Barnehageloven § 23
 • Politiattest for ansatte i hjemmel av barnehageloven § 19
 • For at barnehagen skal kunne gi tilbud til barn i henhold til barnehageloven § 12 a
 • For at barnehagen kan behandle f.eks lønn, forsikringer, sykepenger, fødselspenger og pensjon til sine arbeidstakere
 • For at barnehagen skal kunne gi et godt tilbud til det enkelte barnet og kunne oppfylle vårt samfunnsmandat etter barnehageloven §§ 1 og 2

Andre mottakere av dine personopplysninger

I noen tilfeller vil personopplysningene dine bli overført til eksterne mottakere. Det kan for eksempel være NAV i forbindelse med sykepenger, fødselspenger osv, til kommunen i forbindelse med søskenmoderasjon/inntektsgradering/gjestebarn fra andre kommuner og skatteetaten i forbindelse med innberetninger av ligningsoppgaver. 

Samtykke

I enkelte tilfeller vil barnehagen behandle personopplysninger basert på ditt samtykke. Slike samtykker kan når som helst trekkes tilbake. Eksempler på samtykkeerklæringer:

 1. Telefonlister
 2. Bilder på nett, i barnehagens dokumenter og på vegger i barnehagen
 3. Bursdagskalender
 4. Når opplysninger om barnet skal videreformidles til andre offentlige instanser enn dem som er konkret nevnt i barnehageloven. (eks. skole og PP-tjenesten)

Les mer om samtykke på datatilsynets hjemmeside

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/veileder-om-behandlingsgrunnlag/samtykke/

Krav til samtykke er regulert i personopplysningsloven. Samtykket må være frivillig, uttrykkelig, informert og skriftlig. Et samtykke kan senere trekkes tilbake.

Hvem har tilgang til opplysningene

 • Eier har tilgang til alle sensitive og ikke sensitive personopplysninger
 • Pedagog har tilgang til deler av sensitive personopplysninger i tilfeller der det er nødvendig.
 • Alle ansatte har tilgang til ikke sensitive personopplysninger.

Personvern og taushetsplikt

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt. De ansatte plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, hvis du ikke har gitt samtykke til dette. Jfr. Forvaltningsloven § 13.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det skal være et rettslig grunnlag for at barnehagen skal kunne behandle dine personopplysninger.

Noen aktuelle lover

 • Barnehageloven
 • Forvaltningsloven

Hvilke rettigheter har du som bruker eller ansatt?

Som bruker og personal av barnehagen har du rett til:

 • Innsyn
 • Retting
 • Sletting

Les mer om dine rettigheter på datatilsynets hjemmeside

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Innhenting av personopplysninger på vår hjemmeside

Barnehagen har egen hjemmeside som er hostet av one.com. Barnehagen har ingen befatning med eller lagring av personopplysninger som IP-adresser. One.com lagrer heller ikke IP-adresser til besøkende på vår hjemmeside. Vi viser til one.com sin side om produkt og personvernpolitikk.

https://www.one.com/no/info/personvernpolitikk#DATAPOLICY

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Vi lagrer personopplysningene dine hos oss så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det.

Informasjonssikkerhet

Barnehagen har etter personopplysningsloven plikt til å se til at deres personopplysninger blir tilstrekkelig sikret.

Barnehagen beskytter all persondata i tråd med norsk lovverk og i henholdt til Personvernlovgivningen samt nye reguleringer fra EU, GDPR.

Barnehagen har faste rutiner for vurdering av personvernkonsekvenser, behandling, oppbevaring og sletting. 

Informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene er nedfelt i barnehagens HMS.